Més mesures per reduir les emissions a l’Àrea Metropolitana

Les evidències científiques demostren que la contaminació atmosfèrica té greus efectes sobre la salut humana. En aquest sentit, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) la contaminació de l’aire és responsable de prop de 6,5 milions de morts prematures al món. A l’àrea metropolitana de Barcelona, en aquells casos en què la comunitat científica ho ha pogut parametritzar, es calcula que l’elevada contaminació atmosfèrica ha ocasionat més de 3.000 morts prematures anuals.

El 90% de la població urbana de la Unió Europea està exposada a concentracions d’algun dels contaminants atmosfèrics que l’OMS considera nocius. Entre aquests contaminants, els que generen més preocupació a les aglomeracions urbanes són els òxids de nitrogen, les partícules en suspensió i l’ozó troposfèric.

Les polítiques de l’Àrea Metropolitana de Barcelona tenen com a objectiu millorar la qualitat de l’aire, per  protegir la salut de les persones i el medi ambient. En aquest sentit el Consell Metropolità de l’AMB, ha aprovat el Programa Metropolità de mesures contra la contaminació atmosfèrica, i el Protocol d’actuació en cas d’episodis d’alta contaminació per NO2 i PM10 a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en el qual es preveu l’aplicació de mesures temporals excepcionals en cas de nivells elevats de concentració de NO2 i PM10.

El Protocol d’actuació en cas d’episodis d’alta contaminació per NO2 i PM10 a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, estableix la redacció d’un pla d’acció coordinat entre els municipis metropolitans per aplicar actuacions puntuals amb la prioritat de protegir la salut de les persones. El Pla d’acció inclou mesures temporals excepcionals que els diferents sectors industrials de l’àrea metropolitana de Barcelona poden aplicar davant d’episodis d’elevada contaminació atmosfèrica.

L’Institut Cerdà ha desenvolupat les mesures temporals excepcionals. Les mesures es basen en la caracterització dels principals sectors industrials emissors de NO2 i de PM10 a l’AMB amb l’objectiu què serveixin de suport a les empreses industrials com a base per tal que puguin redactar els seus propis plans.

Podeu consultar el pla d’acció genèric i el pla d’acció per sector industrial en aquest enllaç.

« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades

Parlem de Gestió de Crisis…. Elisabet Viladomiu – Directora de Riscos Crisis i Resiliència

Quina és la tendència per als propers anys en gestió de crisi?
Les empreses posaran l'accent en els propers anys, no tant en els protocols com en la cultura per gestionar les situacions de crisi. Cultura que es traduirà en tres aspectes bàsics: primer la prevenció, la capacitat d'estar preparats davant de qualsevol situació, sigui nova o no, sigui esperada, o no; segon la capacitat d'anàlisi, saber analitzar el que s'ha fet en situacions passades; i tercer, i molt important, la capacitat de relacionar-se de manera permanent amb tots els entorns.
 

llegir més
portada de la monografia 4 buenas prácticas en gestión de crisis

20/03 Presentació de la Monografia 4 - Bones pràctiques en la gestió de crisis

Estem preparats per afrontar una crisi? ¿Hem après de les experiències viscudes? Què cal fer i que no cal fer davant una crisi? 

llegir més