RGPD

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, en endavant el "Reglament", relatiu als drets de les Persones Físiques respecte del tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació de les mateixes, l'Institut Cerdà ha adaptat la seva Política de Privacitat:

Darrera actualització: 25 de maig de 2018.

 

Responsable del tractament de les dades:

INSTITUT ILDEFONS CERDÀ, Fundació Privada
C / Numància, 185 4a planta
08034 Barcelona
CIF ES-G08985392
Telèfon: 932 802 323
Correu electrònic: lopd@icerda.org


Principis bàsics

Com a Responsable del Tractament l’Institut es regirà sempre pels següents sis principis bàsics:

 
 • Minimització: guardarem i tractarem només aquelles dades personals que siguin necessàries per a complir la necessitat o finalitat per a la qual han estat obtingudes.

 • Limitació a la finalitat: el tractament de les dades serà sempre adequat a la finalitat acordada entre les parts.

 • Exactitud: vetllarem per a que les dades de que disposem siguin les correctes,  exactes i estiguin actualitzades.

 • Termini de conservació: mantindrem les dades el temps estrictament necessari per l’acompliment de la seva finalitat, passat el qual, les eliminarem.

 • Seguretat: aportarem els mitjans tècnics, materials, humans i econòmics necessaris per a garantir la privacitat, confidencialitat, integritat i seguretat de les dades.

 • Transparència: ens esforçarem per a que tot el cicle de tractament de dades sigui transparent, fàcil i àgil.


Finalitat del Tractament

L'informem que les dades personals que l’Institut disposa de la seva persona s'utilitzaran sempre amb la finalitat de prestar el servei pel qual han estat cedides o obtingudes: rebre informació puntual o periòdica sobre l’Institut, els seus projectes o les seves activitats; mantenir una relació professional, comercial o contractual com a treballador, client, proveïdor o col·laborador; atendre obligacions legals amb les diferents Administracions i Organismes Públics competents; accedir a processos de selecció de personal per a treballar o col·laborar amb l’Institut; inscriure’s en activitats organitzades o gestionades per l’Institut; obtenir dades estadístiques sobre visites i consultes a la pàgina web corporativa; altres.

Legitimació

La tinença i tractament de les seves dades es realitza en base al seu consentiment exprés. En aquest sentit l'informem que en qualsevol moment té dret a retirar el consentiment prestat respecte del tractament de les seves dades dirigint-se al correu lopd@icerda.org o per carta, a l’adreça del Responsable del Tractament. Així mateix, podrà sol·licitar deixar de rebre comunicacions de caire informatiu o comercial per correu electrònic, o altre mitjà, seguint les instruccions que li proporcionarem en cada comunicació.

Destinataris

Les seves dades mai seran cedides a tercers sense el seu consentiment explícit, excepte en els casos en què existeixi una obligació legal o imperiosa, d’acord amb allò previst en el propi Reglament.

Drets de l'interessat

L'informem que té dret a obtenir confirmació sobre si l’Institut està tractant dades personals que li concerneixin; a conèixer la finalitat per la qual es tracten i durant quant de temps es conservaran; a accedir a les seves dades personals o a que li siguin enviades en un format llegible i adequat; a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o que hagin canviat; a sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a que van ser recollides o aportades; a sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals; a limitar-ne o oposar-se al seu tractament per a determinades finalitats; a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.

Exercici dels drets de l'interessat

Podrà exercir els seus drets dirigint-se al Responsable del Tractament per correu electrònic (lopd@icerda.org) o per correu postal. Amb motiu d'acreditar fefaentment la identitat del sol·licitant, es requerirà l'aportació d'un document d’identificació vàlid (DNI, passaport o equivalent). Podrà presentar una reclamació, si creu que no s'han respectat els seus drets, davant l'autoritat de control: Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Models per a les sol·licituds de exercici dels teus drets

 


Termini de conservació

Mantindrem actualitzades les vostres dades personals mentre tinguem el vostre consentiment i duri la finalitat per la qual reben tractament, llevat els casos en que existeixin motius legals d’ordre superior, o calgui fer-ne ús en l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

D’acord amb la naturalesa i la finalitat de les dades i, sobretot, d’aspectes jurídics i legals, els terminis podran variar. Per exemple:

 
 • Dades de persones no relacionades amb la nostra activitat comercial: mentre duri el consentiment i la finalitat del seu tractament. Pel temps que sigui necessari i en el nombre de dades imprescindible per a atendre possibles comunicacions i/o reclamacions de les parts interessades.

 • News Letter: amb el seu consentiment, mentre no ens digui el contrari.

 • Treballadors: mentre duri la relació contractual i fins a la prescripció legal de la informació i documentació relacionada, o fins a la prescripció legal dels expedients oberts en que constessin dades relacionades.

 • Clients i Proveïdors: mentre duri la relació contractual i fins a 10 anys posteriors a la data de prescripció legal.

 • Comptabilitat: amb caràcter general, fins a un màxim de 5 anys posteriors a la data de prescripció legal de cada document, segons la seva naturalesa.

 • Recursos Humans: mentre duri el procés de selecció i fins a un màxim d’un any amb el seu consentiment, sempre que no ens sol·liciti el contrari.

Finalment, en compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, l’Institut es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat, i ha aprovat amb aquesta finalitat les mesures de seguretat previstes en el RGPD, aportant  els mitjans tècnics, materials, humans i econòmics, així com les mesures necessàries al seu abast per evitar l'alteració, pèrdua, tractament, robatori o accés no autoritzat a dades personals de tercers.

COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades

Parlem de Gestió de Crisis…. Elisabet Viladomiu – Directora de Riscos Crisis i Resiliència

Quina és la tendència per als propers anys en gestió de crisi?
Les empreses posaran l'accent en els propers anys, no tant en els protocols com en la cultura per gestionar les situacions de crisi. Cultura que es traduirà en tres aspectes bàsics: primer la prevenció, la capacitat d'estar preparats davant de qualsevol situació, sigui nova o no, sigui esperada, o no; segon la capacitat d'anàlisi, saber analitzar el que s'ha fet en situacions passades; i tercer, i molt important, la capacitat de relacionar-se de manera permanent amb tots els entorns.
 

llegir més
Habitatges Barcelona

Habitatge assequible: El paper de l’urbanisme i de l’administració local - dimarts 26 de març

L’accés assequible a l´habitatge digne està sent motiu important de preocupació social. Les grans ciutats continuen atraient activitat econòmica i el preu de l´habitatge augmenta. El dret a un habitatge digne és considerat com un dret bàsic i forma part del conjunt dels elements constitutius de l´estat del benestar.
Per tal de debatre en profunditat aquest tema, l’Institut Cerdà, ESADE, Barcelona Global i La Vanguardia amb el suport de Sogeviso, convoquen aquesta sessió on es posaran sobre la taula els aspectes més rellevants per contrastar opinions i experiències diverses per tal d’afrontar aquest repte social.

llegir més