Cap a una economia verda i circular

El desenvolupament d’un nou model econòmic alternatiu a l’actual de caràcter lineal basat en la producció, consum i generació de residus és una prioritat en les polítiques de moltes administracions i de la Unió Europea. L’economia verda i l’economia circular es presenten com un model alternatiu que té potencial per resoldre els reptes mediambientals i que a la vegada pot generar oportunitats de negoci i de creixement econòmic.

L’economia circular, com bé indica el seu nom es basa en una organització fonamentada en un model circular, és a dir, basada en el principi del tancament del cicle de vida dels productes, els serveis, els residus, els materials, l’aigua i l’energia. Aquest model circular substitueix a l’actual model lineal basat a extreure, fabricar, usar i llençar que degut a l’elevat consum i augment de la demografia és insostenible a llarg termini.

Per altre banda, l’economia verda presenta una visió més àmplia ja que inclou les activitats econòmiques basades en la reducció dels impactes i riscos ambientals. En aquest sentit l’economia circular contribueix a una economia verda ja que proposa una millora en la gestió dels recursos i permetent desenvolupar una economia més eficient.

La innovació, en el seu sentit més ampli (desenvolupament de noves tecnologies, de processos, de serveis i de nous models empresarials), juntament amb el canvi integral en els hàbits de comportament dels consumidors i l’esforç de l’administració i de les empreses seran els elements clau per aconseguir la transició cap a una economia circular. És per això que els centres de recerca i desenvolupament esdevenen un factor clau i indispensable per impulsar els canvis necessaris per desenvolupar i implantar tant l’economia circular com, en un sentit més ampli, l’economia verda.

És a dir, el desenvolupament de l’economia circular requereix un canvi de visió 360º que impulsi noves formes de produir i consumir. La transició cap a una economia circular afecta tota la cadena de valor (dissenyadors, proveïdors de matèries primeres i energia, fabricants, distribuïdors, consumidors, administracions, gestors de residus, etc.) i necessita una visió global i sistèmica per tal d’afrontar les diferents barreres de la seva implementació.

En una economia verda, el creixement dels ingressos i l'ocupació són impulsats per les inversions (públiques i privades) que redueixen les emissions de carboni i la contaminació, milloren l'eficiència energètica i de recursos. El model es fonamenta en la maximització de l’eficiència en l’ús dels recursos i de les fonts d’energia a la vegada que minimitza els impactes negatius sobre les persones i el medi ambient.

Encara que l’economia verda no es reconeix com un sector en sí mateix, pot ser d’aplicació a qualsevol sector que tingui l’objectiu de reduir el seu impacte en el medi ambient i proporcionar béns i serveis d’una manera sostenible.

Podeu consultar més a:

Ellen MacArthur Foundation, Towards a circular economy: Business rationale for an accelerated transition

[en línia]. Disponible a: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/TCE_Ellen-MacArthur-

Foundation_9-Dec-2015.pdf

 

Informe COTEC - Situación y evolución de la economía circular en España. Disponible a:

http://cotec.es/media/informe-CotecISBN-1.pdf

 

Diputació de Barcelona, Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, Economia Circular i Verda al món

local: Com passar a l’acció i eines per als ens locals (2018). Disponible a:

https://www.diba.cat/documents/63810/191309665/Guia_ECiV_Final.pdf/94dca9f5-f723-4863-84ad-

9e9f78e1a299

« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades
Portada de TROP

Les infraestructures de telecomunicacions a les ciutats, 5G

La connectivitat mòbil és una necessitat quotidiana per a un nombre creixent de persones i empreses. Disposar permanentment d’accés a internet i a velocitats cada vegada més ràpides són els principals factors que han contribuït a generar una explosió en la generació i intercanvi de dades mòbils. 

llegir més

Parlem de Gestió de Crisis…. Elisabet Viladomiu – Directora de Riscos Crisis i Resiliència

Quina és la tendència per als propers anys en gestió de crisi?
Les empreses posaran l'accent en els propers anys, no tant en els protocols com en la cultura per gestionar les situacions de crisi. Cultura que es traduirà en tres aspectes bàsics: primer la prevenció, la capacitat d'estar preparats davant de qualsevol situació, sigui nova o no, sigui esperada, o no; segon la capacitat d'anàlisi, saber analitzar el que s'ha fet en situacions passades; i tercer, i molt important, la capacitat de relacionar-se de manera permanent amb tots els entorns.
 

llegir més